Klachtenregeling – Vertrouwenspersoon

Intentieverklaring van het bestuur, in persoon van de voorzitter College van Bestuur.

 

Het bestuur van BasisWijk hecht er waarde aan dat de werknemers in een veilig arbeidsklimaat en in een collegiale, respectvolle sfeer kunnen samenwerken. Het bestuur stemt hierop zijn beleid en bestuur voor de scholen af.

 

Het bestuur hecht er tevens waarde aan dat de leerlingen die de openbare scholen bezoeken, zich kunnen ontwikkelen in een veilige school met een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar en met volwassenen om te gaan.

 

Deze noties sluiten aan op de visie op openbaar onderwijs, zoals die verwoord en uitgedragen wordt door zowel het bestuur als de scholen.

 

Het bevoegd gezag van BasisWijk, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) stelt de navolgende Klachtenregeling primair onderwijs vast.

 

 

Voor BasisWijk zijn mevrouw Giti Bàn en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beide zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid (www.schoolenveiligheid.nl). U kunt de externe vertrouwenspersonen tijdens kantooruren bereiken via telefoon en email:

Giti Bàn  |  g.ban@schoolenveiligheid.nl  |  030-285 66 08

Frank Brouwer  |  f.brouwer@schoolenveiligheid.nl  |  030-285 66 35